Vergelijk & vind vakmannen!

Disclaimer Welkekozijnen.nl

De website Welkekozijnen.nl is een onderdeel van Vergelijk&Vind, een concept van Kopal BV. Onderstaande bepalingen refereren daarom naar zowel Welkekozijnen.nl, Vergelijk&Vind en Kopal BV.

De informatie op Welkekozijnen.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Veel van de informatie op Welkekozijnen.nl is door derden (bezoekers en aangesloten bedrijven) op de website geplaatst. Waar mogelijk controleert Kopal BV deze informatie voor publicatie. De informatie die u aantreft op deze website kan desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van Welkekozijnen.nl kan dan ook geen rechten worden ontleend. Kopal BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit verouderde, incomplete of onjuiste gegevens op Welkekozijnen.nl, mede daaronder begrepen gevolgschade.

De bedrijven op Welkekozijnen.nl zijn voor deelname in minimale mate door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid. Voor een vermelding op Welkekozijnen.nl dient een bedrijf in het bezit te zijn van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zonder geldige inschrijving, kan een bedrijf zich niet bij Welkekozijnen.nl aanmelden. Schrijft een bedrijf zich na aanmelding bij Welkekozijnen.nl uit bij de Kamer van Koophandel, dan zullen wij, zodra wij hierachter komen, de deelname beëindigen. U als bezoeker bepaalt zelf met welk bedrijf u contact opneemt, een relatie aangaat of aan welk bedrijf u uiteindelijk een opdracht uitbesteed. U dient daarbij dus zelf rekening te houden met eventuele kwaliteitseisen en garanties. U bent ook zelf verantwoordelijk voor uw keuze.

De website Welkekozijnen.nl bevat links naar externe websites. Kopal BV heeft geen controle over en is daarom niet is niet aansprakelijk voor de informatie op deze websites.

Niets van de website Welkekozijnen.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kopal BV.